Andmekaitse / Küpsised

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Head kasutajad!

Kasutame võimalust, et jagada teiega teavet andmekaitse kohta, mis on seotud meie veebi- ja mobiilipakkumistega, milleks on:

 • meie veebileht: www.miele.ee
 • meie veebipood: shop.miele.ee
 • samuti kõik rakendused iOS-i ja Androidi jaoks

Eessõna

Miele SIA Eesti filiaal, reg-nr 12128751, aadress: Kesk-Ameerika tn 7-1, EE-10122 Tallinn kui nende veebipakkumiste vastutav andmetöötleja  (edaspidi „Miele“), vastutame teie kui meie pakkumiste kasutaja isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Meie kontaktandmed:

Miele SIA Eesti filiaal

Kesk-Ameerika tn 7-1,

EE-10122 Tallinn, Eesti

E-posti aadress: privacy@miele.ee

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid ainult kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide, selle privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid, milliseid isikuandmeid me töötleme seoses oma veebi- ja mobiilipakkumistega teile, mis eesmärgil me seda teeme ja millistel õiguslikel alustel on see lubatud.

Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kirjutage aadressil privacy@miele.ee

Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastamata füüsilise isikuga. Füüsilist isikut tuvastatakse otseselt või kaudselt eelkõige kordumatu tunnuse abil, milleks on nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, samuti või üks või mitu eritunnust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti. See hõlmab kogu teavet teie identiteedi kohta (nt teie nimi, e-posti aadress või postiaadress, teie kliendinumber ja veebiidentifikaatorid). Samas andmed, mida ei ole võimalik seostada teie identiteediga (nt võrgukasutajate arv), ei ole isiku tuvastamist võimaldavad andmed.

Te võite kasutada meie veebi- ja mobiilipakkumisi oma isikut avaldamata ja isikuandmeid edastamata. Kuid meie veebipoe, rakenduste ning mõnede Miele veebilehe ja rakenduste teenuste kasutamisel kogutakse ka teie isikuandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid spetsiaalselt kaitstud serverites. Nende kaitsmiseks on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis kaitsevad teie andmeid kadumise, hävimise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt. Teie andmetele pääsevad juurde vaid vähesed volitatud isikud, kes vastutavad serverite tehnilise, kaubandusliku või toimetusliku toe eest.

Teie isikuandmed on krüptitud ja need edastatakse läbi Interneti. Kasutame andmeedastuseks SSL-krüptimist (Secure Socket Layer).

Andmetöötluse õiguslik alus

Kui me saame nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse sellepärast, et see on vajalik lepingu täitmiseks või teiega sõlmitud lepingulise suhte kontekstis, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Kui me töötleme teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise õigusliku alusena kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f, kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Käesoleva privaatsuspoliitika oluline osa on alati välja tuua õiguslik alus, millele tuginedes me teie isikuandmeid töötleme.  Miele õigustatud huvid on järgmised.

Kasutame isikuandmeid selleks, et

 • osutada teenuseid (sh toodete müük ja tarne), mida pakume oma veebilehel www.miele.ee ja veebipoes shop.miele.ee;
 • identifitseerida klient/tarbija;
 • vältida petturlikke tehinguid;
 • kohandada teenuseid, mida pakume veebilehel www.miele.ee;
 • saata e-sõnumeid, hinnapakkumisi, tellimuse kinnitusi, arveid ja sooritada finantstehinguid;
 • saata tellimuse kinnitusi (sh teave Miele korraldatud kokandusüritustest) e-kirja teel;
 • vastata küsimustele ja päringutele seoses veebilehega www.miele.ee;
 • teavitada ühiskonda Miele tegevustest.

 

Andmete hävitamine ja säilitamise kestus

Kustutame või blokeerime teie isikuandmed alati, kui säilitamise eesmärk on lõppenud. Kuid andmete säilitamist võidakse jätkata, kui see on sätestatud meie suhtes kohaldatavates õigusaktide nõuetes, näiteks seoses kohustusliku säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusega. Sellisel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed pärast vastavate nõuete kehtimise lõppu.

Andmetöötlus seoses meie pakkumiste üldise kasutamisega

Teave kasutamise ja teie kasutatavate sidevahendite kohta

Iga kord, kui lähete meie veebilehele või vaatate meie mobiilipakkumisi, kogume teie kasutatava seadme kohta järgmist teavet: teie brauseri päring ning selle päringu kuupäev ja kellaaeg. Lisaks registreeritakse selle päringu osana edastatud andmete olek ja hulk. Samuti kogume toote- ja versiooniteavet kasutatava brauseri ning seadme operatsioonisüsteemi ja internetiteenuse pakkuja kohta. Jälgime pidevalt, milliselt veebilehelt selle teenuse juurde tuldi.

Töötleme neid andmeid nii, et sisu, näiteks veebilehe sisu, kuvatakse teie seadmesse. Peale selle kasutame andmeid veebi- ja mobiiliteenuste toimimiseks ning häirete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, veebi- ja mobiiliteenuste kasutamise ulatuse määramiseks ning kohanduste või täiustuste tegemiseks.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis salvestavad teatud sätted ja andmed, et jagada meiega veebis teavet teie brauseri kohta. Tavaliselt sisaldab küpsis selle domeeni nime, kust küpsisefail saadeti, samuti teavet küpsise vanuse ja tähtnumbrilise identifikaatori kohta.

Teavitame teid küpsiste kasutamisest eelnevalt koos vastava märkusega bänneril.

Need küpsised võimaldavad meil koguda ja säilitada järgmiseid andmeid:

 • keeleseaded;
 • otsinguseaded;
 • veebivormi sisu;
 • kasutaja tuvastamise või autentimise teave;
 • ostukorvis olevad tooted;
 • Notepadis olevad tooted;
 • ostukonsultandilt saadud tooted.

Teie andmed, mida kogutakse küpsiste abil, on pseudonüümitud, et andmeid ei saaks seostada konkreetse kasutajaga.

Küpsiste abil andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google Analytics

Me kasutame Google Analyticsit[1] statistiliseks analüüsiks, sh veebilehe www.miele.ee ja veebipoe shop.miele.ee liikluse analüüsimiseks.

Meie serveritesse salvestatud küpsiste kasutamise abil summeerib Google Analytics statistilised ja muud andmed veebilehe www.miele.ee kohta. Google säilitab veebilehe www.miele.ee koondandmed. Google‘i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin. 

 

Lisaks saate takistada Google'il koguda küpsiste loodud andmeid, mis on seotud teie veebilehe kasutamisega (sh teie IP-aadress) ning selliste andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseri lisandmooduli, mis on saadaval lingil http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Registreerimine

Teil on võimalik end registreerida nii meie veebi- kui ka mobiilipakkumiste kasutajaks. Selleks peate sisestama nõutud andmed, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress. Samuti salvestame registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Registreerimisprotsessi osana saame teie nõusoleku andmete kasutamise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus registreerimisel on andmesubjekti antud nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Kui registreerute lepingu täitmiseks või algatamiseks meiega, on lisaks sellele isikuandmete töötlemise õiguslik alus –

töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Registreerimine on vajalik lepingu täitmiseks või algatamiseks teatud teenuste osutamiseks.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Meie veebipoes tehtud tellimuste töötlemine

Teie isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks ainult meie ettevõttes ja sidusettevõtetes ning tellimust töötlevas ettevõttes.

Tellimuse töötlemisel teeme koostööd erinevate ettevõtetega, kes vastutavad makse töötlemise ja logistika eest. Tagame, et meie partnerid järgivad isikuandmete kaitse eeskirju. See tähendab, et edastame teie aadressi andmed (nimi, aadress, telefoninumber) vastavale veoettevõttele, kes seejärel tarnib teile teie tellitud tooted.

Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Tellimuste eest tehtud maksete töötlemine

Sõltuvalt valitud maksemeetodist võib tellimuste eest tehtud maksete töötlemine toimuda teenusepakkuja kaasamise kaudu.

Krediitkaardiga maksmisel edastatakse vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja ostuandmed) vastavale krediitkaardiettevõttele.

Maksete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Andmete täiendav töötlemine Miele pakutavaid rakendusi kasutades

Rakenduste kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • registreerimisandmed;
 • kliendinumber, Miele konto;
 • seadme(te) seerianumber;
 • seadmete funktsionaalsed omadused, seadme põhiandmed;
 • seadme kasutusandmed;
 • seadme olekuandmed;
 • rakenduse kasutusandmed;
 • telekommunikatsiooni personaalselt identifitseeritavad omadused telekommunikatsiooni jaoks.

Kui soovite kasutada rakenduse Miele@mobile kõiki võimalusi, on vaja teatud süsteemiõigusi. Rakenduse kasutamise alustades ja/või ainult vastava funktsiooni kasutamisel palutakse teil anda vastavad load. Pange tähele, et rakenduse nõuetekohane kasutamine nõuab juurdepääsu teie mobiilsideseadme (nutitelefon või tahvelarvuti) teatud funktsioonidele ja juurdepääsu teie isikuandmetele.

Rakendus Miele@mobile on saadaval rakenduste poodides (Google Play Store ja Apple App Store), mida haldavad kolmandad isikud. Rakenduse allalaadimine nõuab tavaliselt eelnevat registreerimist vastavas rakenduse poes. Meil ei ole võimalik mõjutada sellises kontekstis kogutud, töödeldud ja kasutatud isikuandmeid. Selles kontekstis on vastutav amet asjaomase rakenduse poe operaator ainuisikuliselt.

 Andmetöötluse õiguslik alus on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Kuivõrd isikuandmete töötlemine on vajalik vastava rakendusega pakutavate teenuste osutamiseks, on lisaks eespool öeldule selle õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Lisaks hinnatakse anonüümselt seadme kasutusandmeid, et meie tooteid ja rakendust saaks pidevalt optimeerida. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt toote ja teenuse optimeerimine õigustab meie õigustatud huvi.

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie pakutavate toodete ja teenuste täiustamine (näiteks kasutatavad programmid ning kodumajapidamisseadmete ja rakenduste muud funktsioonid);
 • teie vajadustele vastavate teenuste ja toodete eesmärgipärane pakkumine;
 • häirete kõrvaldamine või ennetamine;
 • rakenduse kasutatavuse tagamine ja täiustamine;
 • rakenduse pakutavate teenuste osutamine.

Me säilitame andmeid ainult seni, kuni see on vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks.

Suhtlus meiega

Te saate võtta meiega ühendust mitmel moel, sealhulgas meie veebilehel asuva kontaktivormi kaudu.

Kontaktid

Te saate võtta meiega ühendust telefoni, klientidele mõeldud teabeliini, e-posti või posti teel. Kui soovite kasutada mõnda neist kontaktivalikutest, kogume teie isikuandmeid, mida te meile annate valitud võimalust kasutades. See võib olla teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Te saate ise otsustada, millist teavet te soovite meile anda nende kontaktivalikute kohta.

Me töötleme neid andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele või et seda töödelda.

Kui soovite kasutada meie veebipakkumises olevat kontaktivormi, kogume teie poolt kontaktivormi sisestatud kontaktandmeid, milleks on eelkõige teie nimi ja e-posti aadress. Lisaks sellele säilitame IP-aadressi ning päringu tegemise kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu edastatud andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele.

Kontaktivalikute kasutamise õiguslik alus, tühistamine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus pakutud kontaktivalikute kasutamisel on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Pärast seda, kui oleme päringut töödelnud, salvestatakse andmed esmalt päringu sündmustelogis. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel juhul kustutatakse need pärast päringuga seotud tegevuse lõpetamist. Kustutame andmed kohe, kui me ei ole kohustatud neid majandus- või maksueeskirjade tõttu säilitama.

Sotsiaalmeedia

Meie veebi- ja mobiilipakkumistest leiate lingid sotsiaalvõrgustikele, nagu Facebook, samuti meie YouTube‘i kanalile. Lingid on tähistatud pakkuja vastava logoga.

Linkide klõpsamisel avanevad vastavad suhtlusvõrgulehed, kuid nende suhtes seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata. Lisateavet kohaldatavate sätete kohta saate vastava pakkuja privaatsuspoliitikast. Need leiate siit:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on huvitatud isikutel erinevad õigused. Kui soovite selles veenduda või lisateavet, võtke meiega ühendust endale sobival ajal.

Teil on eelkõige järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda andmetega Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 on teil õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid käsitlevaid isikuandmeid. Kui teie isikuandmeid töödeldakse, võite meilt paluda lisateavet sellise töötlemise kohta.
 • Õigus parandamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 on teil õigus nõuda teid puudutavate töödeldavate isikuandmete parandamist ja/või täiendamist, kui need ei ole õiged või on puudulikud.
 • Õigus töötlemise piiramisele Teatud tingimustel on teil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 18 õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus kustutamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 on teil teatud juhtudel õigus nõuda teie kohta säilitatavate isikuandmete kustutamist.
 • Andmete ülekandmise õigus Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on teil teatud juhtudel õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille te olete esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolse takistuseta.

Kui teie isikuandmed põhinevad õiguslikel huvidel ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, on teil õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 eeldusel, et need põhjused tulenevad teie konkreetsest olukorrast.

 Vastuväiteid

Kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta sellele privaatsuspoliitikale või kohaldatavale privaatsuspoliitikale, võite esitada vastuväite meie andmekaitseametnikule. Seejärel uurib andmekaitseametnik probleemi ja teavitab teid tulemusest. Lisaks on teil õigus pöörduda ka järelevalveasutuse poole.

Lisateave

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool selles privaatsuspoliitikas selgitatud eesmärke. Kuid kui me oleme seaduse või kohtuotsuse alusel seda kohustatud tegema, edastame teie andmed asutustele, kellel on õigus seda teavet saada:

 • Miele võib edastada teie isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas riigiasutustele ja muudele institutsioonidele (nt õiguskaitseasutused, vannutatud notarid, maksuametid, järelevalveasutused ja finantsasutused) seoses kohtumenetlusega;
 • kindlustusseltsidele nõuete korral;
 • audiitoritele, finantskonsultantidele või teistele Miele heaks kiidetud isikuandmete töötlejatele üksnes õigusaktidega ettenähtud ulatuses;
 • kolmandatele isikutele, kes vastutavad erinevate registrite loomise eest (nt krediidiregistrid, äriregistrid või muud registrid, mis koguvad isikuandmeid);
 • muudele kolmandatele isikutele, kes on seotud Miele teenuse osutamisega, sealhulgas panga- või liisingufirmad, arhiiviasutused, posti- ja kullerfirmad, veoettevõtjad;
 • kõikidele teistele kolmandatele isikutele, et kaitsta meie seadusest tulenevaid õiguseid (sealhulgas teabe edastamine isikutele, et vältida pettust).

 

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Need lingid on tavaliselt vastavalt tähistatud. Meil ei ole võimalik mõjutada seda, mil määral lingitud veebilehed vastavad kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele. Seetõttu soovitame teil tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

Muudatused sellesse privaatsuspoliitikasse

Privaatsuspoliitika versioon on tähistatud kuupäevaga (allpool). Jätame endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat mis tahes ajal. Praeguse versiooniga saab tutvuda veebipakkumises. Vaadake regulaarselt veebipakkumist ja tutvuge kehtiva privaatsuspoliitikaga.

Selle privaatsuspoliitika versioon: mai 2018

 

 

 

 

[1] Google Analytics on Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (edaspidi „Google“) poolt pakutav veebianalüütika teenus.

Küpsised

Teie seaded küpsiste jaoks sellel veebilehel

Nõusolekut vajavad küpsised
   

1. Kohustuslikud küpsised sellel veebilehel

Need on küpsised, mis on rangelt vajalikud selleks, et pakkuda kasutajale konkreetset teenust, mida kasutaja selgesõnaliselt soovib. Nende hulka kuuluvad:

 • Kasutaja sisendi küpsised Neid kasutatakse kasutaja sisendite talletamiseks, nt vormide täitmisel või ostukorvi kasutamisel, tingimusel, et küpsised salvestatakse ainult üheks seansiks või mõneks tunniks.
 • Autentimisküpsised Nende funktsioon on kasutaja tuvastamine seansi kestuse ajaks niipea, kui ta sisse logib. 
 • Turvalisuse küpsised Nende eesmärk on vältida väärkasutust sisselogimise ajal.
 • Multimeediaküpsised Neid kasutatakse multimeediasisu kuvamiseks.

Küpsiste keelamiseks või lubamiseks peate muutma oma brauseri seadeid.

 

2. Nõusolekut vajavad küpsised sellel veebilehel

 • Küpsised, mis vastavalt puhtalt õiguslikule määratlusele ei ole veebilehe kasutamiseks tingimata vajalikud, täidavad olulisi ülesandeid. Ilma nende küpsisteta ei ole meie veebilehel mugavat lehitsemist võimaldavad funktsioonid enam saadaval. Teie poolt tehtud seadeid (nt keelevalikut) ei saa salvestada ja seetõttu tuleb neid igal lehel uuesti küsida. Lisaks ei ole meil enam võimalik teha teile individuaalselt kohandatud pakkumisi.
 • Samuti integreerib Miele sellesse veebilehte kolmandate osapoolte sisu. Näiteks integreeritakse Facebooki teenuseid või YouTube'i videoid. Kui otsustate keelata küpsiste kasutamise või tühistada oma nõusoleku kasutada küpsiseid, mis vajavad teie nõusolekut, tehakse teile kättesaadavaks ainult need meie veebilehe funktsioonid, mille kasutamiseks ei ole neid küpsiseid vaja. Sel juhul ei ole teile kättesaadavad veebilehe need alad, mis pakuvad tehnilist võimalust kolmanda osapoole sisu integreerimiseks ja seeläbi kolmanda osapoole küpsiste kasutamiseks.